COMPANY
분양정보

Home > 분양정보 > 분양중

분양중

서영아너시티2

  위              치 부천 옥길지구 자족3-2,3BL
  용              도 근린생활시설 및 지식산업센터
  연     면     적 31,890.06㎡
  규              모 지하3층~10층
  착              공 2018년 11월
  준공예정일자 2020년 08월
  분  양  문  의 032-273-0500

서영아너시티

  위              치 부천시 옥길동 777-4
  용              도 근린생활시설 및 업무시설(오피스텔)
  연     면     적 21,535.58㎡
  규              모 지하5층~지상10층
  착              공 2017년 06월
  준공예정일자 2019년 02월
  분  양  문  의 032-321-2020

베니스스퀘어

  위              치 시흥시 서울대학로 278번길61
  용              도 근린생활시설 및 문화시설
  연     면     적 64,667.64㎡
  규              모 지하2층~지상8층
  착              공 2016년 05월
  준공예정일자 2017년 12월
  분  양  문  의 1522-3737

에비뉴파크 Ⅲ

  위              치 강원 혁신도시 반곡동 1901-1
  용              도 근린생활시설
  연     면     적 17,503.81㎡
  규              모 지하3층~지상8층
  착              공 2015년 03월
  준공예정일자 2016년 05월
  분  양  문  의 1800-3531

에비뉴파크Ⅱ

  위              치 강원 혁신도시 반곡동 1913-3
  용              도 근린생활시설
  연     면     적 10,127.48㎡
  규              모 지하3층~지상7층
  착              공 2014년 07월
  준공예정일자 2015년 11월
  분  양  문  의 1800-3531
1 2